Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych KLIMA-THERM Sp. z  o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy oraz Art.6 ust.1 lit. F RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej
 3. Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń oraz przeciwdziałanie oszustwom
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, kontrahenci administratora oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 10 lat od momentu ustania przewarzania w ramach zawartej umowy na potrzeby analityki i planowania biznesowego
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

 

Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników i podwykonawców klienta

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych KLIMA-THERM Sp. z  o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w trakcie zawieranych umów z kontrahentami administratora będą przetwarzane w celu zarządzania realizacją umów biznesowych, analityką biznesową oraz w celu obrony lub dochodzenia praw lub roszczeń na podstawie Art.6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej
 3. Źródłem danych są: umowy na realizację dostaw towarów i usług, umowy gwarancyjne i serwisowe zawarte z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym
 4. Kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe tj. dane identyfikacyjne, kontaktowe i adresowe
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, kontrahenci administratora oraz podmioty przetwarzające
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 10 lat od momentu ustania przewarzania w ramach zawartej umowy na potrzeby analityki i planowania biznesowego
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.