Ogólne zasady gwarancji

Warunki Gwarancji dla klimatyzatorów ściennych SPLIT marki FUJITSU 10 LAT

v 01/2021

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń klimatyzacyj­nych sciennych typu SPLIT marki Fujitsu, (dalej: „Urządzenia”), serii KG, KHC zakupio­nych w sieci dystrybucyjnej Generalnego Dystrybutora urządzeń marki Fujitsu w Polsce - firmy Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04- 041 Warszawa.

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych Urządzeń marki Fujitsu, zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje Sprzedawca/Dystrybutor, który posiada aktualny status Autory­zowanego Partnera Serwisowego: wymieniony w Karcie Gwaran­cyjnej (dalej „Gwarant”). Obowiązki i prawa Gwaranta może wy­konywać także inny Sprzedawca/Dystrybutor posiadający status Autoryzowanego Partnera Serwisowego, pod warunkiem przeję­cia odpowiedzialności wynikającej z Karty Gwarancyjnej.

Autoryzowany Partner Serwisowy (dalej: „APS”) – to Firma posia­dająca ważny certyfikat APS wydany przez Generalnego Dystry­butora.

Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają dalsze postano­wienia Karty Gwarancyjnej.

 1. OKRES GWARANCJI

1.1 Gwarancja na Urządzenia obejmuje bezpłatne części zamien­ne i robociznę w okresie 10 lat od daty sprzedaży Urządze­nia, pod warunkiem łącznego spełnienia przez użytkownika Urządzenia wymogów określonych w rozdziale 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

1.2 W pozostałych przypadkach gwarancja na urządzenia wyno­si 12 miesięcy od daty sprzedaży Urządzenia.

 1. ZAKRES GWARANCJI

2.1 Gwarancją objęte są usterki Urządzenia spowodowane wadli­wymi częściami lub defektami produkcyjnymi, wadami ma­teriału lub wykonania, tkwiącymi bezpośrednio w części lub w samym Urządzeniu, powodując techniczną niesprawność Urządzenia.

2.2 Do wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i prze­glądów technicznych Urządzeń uprawnione są wyłącznie podmioty mające status APS. Status APS wraz z ważnym cer­tyfikatem wydanym przez Klima-Therm sp. z o.o. upoważnia podmiot do montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń odpowiednio typu SPLIT serii KG, KHC.

2.3 Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakte­rze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych przy jednej naprawie.

2.4 Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta po przedstawieniu przez Klienta:

 1. czytelnie i poprawnie wypełnionej (bez skreśleń, popra­wek i uzupełnień) Karty Gwarancyjnej zawierającej:

zestawienie Urządzeń / dane osoby będącej instalatorem/ uruchamiającym (APS) / dane i pieczęć Sprzedawcy / datę sprzedaży / nr faktury / datę pierwszego uruchomienia / pro­tokół rozruchu (poświadczenie pierwszego uruchomienia) / poświadczenie dat płatnych przeglądów, dokonywanych przez APS przez okres trwania gwarancji, na zasadach okre­ślonych w rozdziale 3 Karty Gwarancyjnej,

 1. ważnego dowodu zakupu Urządzenia (faktura, rachunek, paragon) z datą sprzedaży zgodną z danymi umieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej,
 2. protokołu zdawczo-odbiorczego montażu i uruchomienia instalacji urządzenia klimatyzacyjnego,
 3. wadliwego Urządzenia, jeśli na Kliencie ciąży obowiązek dostarczenia go do APS.

2.5 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z niniej­szej Gwarancji jest terminowe dokonywanie przeglądów technicznych przez APS na zasadach określonych w rozdziale 3, zgodnie z uzyskanym statusem.

2.6 Urządzenia o wadze równej lub wyższej niż 10 kg naprawiane będą na miejscu u Klienta. W pozostałych przypadkach (waga poniżej 10 kg) Urządzenia naprawiane będą w punkcie ser­wisowym Gwaranta. Wysyłający Urządzenie pokrywa koszty związane z wysyłką Urządzenia, w tym koszt ubezpieczenia i należytego zabezpieczenia Urządzenia podczas transportu.

2.7 Gwarant może odmówić nieodpłatnej naprawy Urządzenia w przypadku:

 1. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z dany­mi na Urządzeniu,
 2. naruszenia plomb,
 3. naruszenia postanowień zawartych w Karcie Gwarancyjnej.

2.8 Wady ujawnione i zgłoszone w okresie trwania gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzy­mania przez Gwaranta prawidłowego, pisemnego powiado­mienia o ich wystąpieniu. Sposób usuwania wad w okresie trwania gwarancji każdorazowo określa Gwarant.

2.9 W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na ich sprowadzenie.

2.10 O wystąpieniu wady Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wady, powia­domić pisemnie lub mailowo Gwaranta. Prawidłowe powiado­mienie o ujawnionych wadach musi każdorazowo zawierać:

 1. dane zgłaszającego (telefon, imię i nazwisko osoby odpo­wiedzialnej),
 2. nr karty gwarancyjnej,
 3. nr fabryczny Urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie,
 4. data sprzedaży Urządzenia,
 5. opis wady Urządzenia,
 6. przedstawienie dowodów jednoznacznie potwierdzających realizację cyklicznych przeglądów technicznych, zgodnie z wa-runkami niniejszej Karty Gwarancyjnej, przez co rozumie się przede wszystkim wpis w Karcie Gwarancyjnej w tabeli „Adno­tacje o czynnościach serwisowych dokonywanych przez APS”
 7. adres miejsca zamontowania urządzenia.

2.11 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania Urządzenia w naprawie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie odbiera naprawionego Urządzenia z punktu serwisowego APS, mimo powia-domienia go o dokonaniu naprawy. W przypadku gdy Klient nie odbiera naprawionego Urządzenia przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia o dokonaniu napra­wy, zastrzega się prawo do likwidacji Urządzenia.

2.12 Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione pod­czas naprawy stają się własnością gwaranta. Gwarant odbiera te części od Klienta, wpisując o tym wzmiankę do protokołu awarii.

2.13 W przypadku gdy Klient uniemożliwia Gwarantowi wykona­nie naprawy gwarancyjnej Urządzenia przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia Klienta o gotowości do do­konania naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do odmo­wy wykonania naprawy i anulowania zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta. Odmowa wykonania naprawy z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek rosz­czeń względem Gwaranta.

2.14. Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni i bezpieczny dostęp do Urządzenia, na każdym etapie wykonywania na­prawy gwarancyjnej. W przypadku Urządzeń podwieszonych lub zainstalowanych na znacznych wysokościach, Gwaran­towi powinien być zapewniony dostęp do Urządzenia bez wykorzystania urządzeń dźwigowych lub wysokościowych. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem Urządzenia po­krywa Klient. Prace związane z odłączeniem odpowiednich instalacji związanych z Urządzeniem leżą po stronie Klienta. Gwarant ma prawo odmówić wykonania naprawy gwaran­cyjnej w przypadku, w którym Klient nie zapewnił odpowied­niego i bezpiecznego dostępu do Urządzenia. Odmowa do­konania naprawy gwarancyjnej z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia Klienta do docho­dzenia roszczeń od Gwaranta.

2.15 Usuwanie wad nieobjętych gwarancją odbywa się na warun­kach pełnej odpłatności za dokonanie naprawy. Ponadto, w przypadku bezpodstawnego wezwania Gwaranta do na­prawy gwarancyjnej, kosztami zostanie obciążony Klient, który dokonał bezpodstawnego zgłoszenia.

 1. GWARANCYJNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE

3.1 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z gwa­rancji przez okres 10 lat, jest cykliczne dokonywanie, co najmniej dwa razy w roku, począwszy od daty sprzedaży Urządzenia, płatnych przeglądów technicznych Urządzeń, przeprowadzanych wyłącznie przez APS, potwierdzonych odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej. Obowiązek terminowego i cyklicznego, spełnienia tego warunku spo­czywa na Kliencie.

3.2 Przeglądy techniczne muszą odbywać się przed sezonem letnim (w marcu, kwietniu lub maju) oraz przed sezonem zimowym (we wrześniu, październiku lub listopadzie). Okres pomiędzy następującymi po sobie przeglądami nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

3.3 W przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyj­nymi urządzeń, APS w porozumieniu z Klientem wyznaczy dodatkowe obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter przeglądów obowiązkowych, warun­kujących wykonywanie uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. W przypadku braku porozumienia decyzja APS w tym zakresie jest ostateczna.

3.4 Przeglądy techniczne przeprowadzane przez APS są w cało­ści odpłatne, a ich koszt pokrywa Klient.

3.5 Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni dostęp do Urządzenia, w trakcie wykonywania przeglądu techniczne­go. Wszelkie koszy związane z udostępnieniem Urządzenia pokrywa Klient. Punkt 2.14 Karty Gwarancyjnej stosuje się odpowiednio.

3.6 W przypadku zaniechania przez Klienta dokonania co naj­mniej jednego okresowego przeglądu gwarancyjnego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, gwarancja przestaje obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA

4.1 Gwarancją nie są objęte:

 1. części Urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki itp.),
 2. uszkodzenia Urządzeń wynikające z postępowania niezgod­nego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
 3. mechaniczne uszkodzenia Urządzeń i wywołane nimi wady,
 4. wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elek­trycznej),
 5. usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmiana­mi konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony,
 6. czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz na­leżące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czysz­czenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie, g. usterki spowodowane błędnym doborem Urządzenia,
 7. usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem Urządzenia, i. produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.

4.2 Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszel­kich napraw i przeglądów wyłącznie przez APS.

4.3 Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parame­trów technicznych Urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta.

4.4 Gwarant nie odpowiada wobec Klienta za utratę, uszkodze­nie lub zniszczenie Urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w Urządzeniu. Gwarant ponosi odpowie­dzialność za wady fizyczne w wysokości wartości wadliwych części. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody, utratę zysków, kary umowne poniesione przez Klienta, straty spowodowane przestojami Urządzenia w okresie oczekiwa­nia na naprawę gwarancyjną oraz szkody majątkowe (bezpo­średnie i pośrednie) spowodowane przestojem Urządzenia.

4.5 Decyzja APS w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjne­go jest decyzją ostateczną.

4.6 APS oraz przedstawiciele, którzy sprzedali Urządzenia, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość usług gwaran­cyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewi­dzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane według warunków gwarancji obowiązujących w czasie sprzedaży Urządzenia.

5.2 Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie­sza uprawnień Klienta, będącego konsumentem w rozumie­niu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wy­nikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5.3 Obecne warunki gwarancji dotyczą Urządzeń zakupionych po dniu 01.04.2024 r.