Ogólne zasady gwarancji

WARUNKI GWARANCJI DLA POMP CIEPŁA WATERSTAGE

Niniejsza gwarancja jakości dotyczy kompletnych urządzeń tj. pomp ciepła FUJITSU WATERSTAGE zwanych dalej „Urządze­niem”, zakupionych od Klima-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w War­szawie lub od Autoryzowanego Dystrybutora Klima-Therm i zamontowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospo­litej Polskiej.

Klima-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobram­ska 101A; 04-041 Warszawa udziela niniejszym gwarancji jako­ści na Urządzenie na warunkach wskazanych poniżej („Gwa­rant”). Klima-Therm gwarantuje sprawne działanie Urządzenia pod warunkiem korzystania z Urządzenia zgodnie z jego prze­znaczeniem i warunkami opisanymi w Karcie Gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi, w tym pod warunkiem wykonywania wszelkich czynności dotyczących Urządzeń przez uprawnio­ne podmioty wskazane w niniejszej Karcie.

Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają dalsze po­stanowienia Karty Gwarancyjnej.

 1. OKRES GWARANCJI

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie Urządzenia, których typ i numer został podany w Karcie Gwarancyjnej. W celu usunięcia wątpliwości, gwarancja jakości nie obejmuje instalacji czynnika chłodniczego, skroplin oraz zasilania.

1.2. Gwarancja na Urządzenia zostaje udzielona na okres 60 miesięcy od daty uruchomienia lecz nie dłużej niż 66 miesiące od daty zakupu Urządzenia. Warunkiem udzie­lenia przez Gwaranta gwarancji na okres 60 miesięcy i trwania gwarancji w tym okresie jest łączne spełnienie wymogów wskazanych w niniejszej Karty Gwarancyjnej, w tym wykonywanie odpłatnych okresowych przeglądów technicznych przez Partnera Serwisowego.

1.3. Gwarancją objęte są wady Urządzenia, które ujawniły się i zostały zgłoszone zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2.7. Karty Gwarancyjnej. Koszty weryfikacji wady, wymia­ny części oraz dojazdu do miejsca położenia Urządzenia ponosi Gwarant.

 1. ZAKRES GWARANCJI

2.1. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę Urządzenia niesprawnego technicznie lub części takiego Urządze­nia, w przypadku, gdy niesprawność taka wynika z wady tkwiącej bezpośrednio w części Urządzenia lub samym Urządzeniu, tj. wynika z wadliwości części Urządzenia, defektów produkcyjnych, wad materiału lub wad wy­konania. Przez naprawę rozumie się także dostarczenie Urządzenia (lub jego części) wolnego od wad, w sytuacji, w której Gwarant uzna taki sposób rozpatrzenia zgłosze­nia za najwłaściwszy.

2.2. Do wykonania autoryzowanego uruchomienia, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych Urządze­nia uprawniony jest wyłącznie Gwarant oraz podmio­ty mające status Partnera Serwisowego (PS). Status PS wraz z ważnym Certyfikatem PS wydanym przez Klima-Therm Sp. z o.o. upoważnia podmiot do auto­ryzowanego pierwszego uruchomienia, przeprowa­dzenia naprawy gwarancyjnej i wykonywania prze­glądów technicznych Urządzenia. Lista podmiotów, mających status PS dostępna jest na stronie internetowej www.klima-therm.com. Użytkownik jest obowiązany do uprzedniej weryfikacji (tj. przed zleceniem usługi doty­czącej Urządzenia) czy podmiot, któremu zamierza zlecić usługę posiada aktualny status PS.

2.3. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charak­terze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienio­nych przy jednej naprawie.

2.4. Niniejsza gwarancja będzie respektowana wyłącznie pod warunkiem łącznego przedstawienia przez użyt­kownika Urządzenia (zwanego dalej „Użytkownikiem”):

a/ czytelnie i poprawnie wypełnionej (bez skreśleń, po­prawek) Karty Gwarancyjnej wraz z Protokołem Pierw­szego Uruchomienia zawierających poniższe informacje:

 • zestawienie Urządzeń, których dotyczy gwarancja ze wskazaniem numerów seryjnych poszczególnych Urządzeń,
 • dane i pieczęć Sprzedawcy,
 • dane i pieczęć Partnera Serwisowego,
 • datę sprzedaży Urządzenia,
 • datę pierwszego uruchomienia Urządzenia,
 • poświadczenie daty wykonania płatnych przeglądów, dokonywanych przez PS przez okres trwania gwaran­cji, na zasadach określonych w rozdziale 3 niniejszej Karty Gwarancyjnej,

b/ dowodu zakupu Urządzenia (np. faktura, rachunek). Data sprzedaży wskazana w dowodzie zakupu Urządze­nia musi odpowiadać dacie sprzedaży Urządzenia zawar­tej w Karcie Gwarancyjnej.

2.5. Gwarant może odmówić Użytkownikowi nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku:

a/ stwierdzenia niezgodności danych zawartych w pro­tokole pierwszego uruchomienia oraz karcie gwarancyj­nej z danymi na Urządzeniu,

b/ naruszenia plomb,

c/ naruszenia warunków wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej,

d/ braku zapewnionego bezproblemowego i bezpiecz­nego dostępu do Urządzenia.

2.6. Wady ujawnione i zgłoszone w okresie trwania gwarancji będą usuwane niezwłocznie lecz nie dłużej niż w termi­nie do 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidło­wego pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu, z zastrzeżeniem, iż okres naprawy może ulec wydłużeniu o czas oczekiwania na części zamienne od dostawców Gwaranta. Zgłoszenie wady powinno nastąpić zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.7. poniżej. Sposób usu­wania wad w okresie trwania gwarancji każdorazowo określa Gwarant.

2.7. O wystąpieniu wady Użytkownik jest zobowiązany nie­zwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, powiadomić Partnera Serwisowego (PS) lub mailowo Gwaranta na adres: zlecenie-serwis@klima-therm.com lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie interneto­wej www.klima-therm.com. Prawidłowe powiadomienie musi każdorazowo zawierać:

a/ dane zgłaszającego (telefon, imię i nazwisko osoby do kontaktu),

b/ numer seryjny Urządzenia,

c/ data zakupu i uruchomienia Urządzenia,

d/ opis wady Urządzenia,

e/ przedstawienie dokumentów potwierdzających ter­minową realizację przeglądów technicznych, zgodnie z warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej,

f/ adres miejsca posadowienia Urządzenia.

2.8. Decyzja Gwaranta w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, w szczególności dotycząca przyczyn lub winy powstania wady jest wiążąca dla Użytkownika. Użytkownik ma prawo do przedstawienia w ciągu 14 dni uzasadnionych zastrzeżeń, potwierdzonych przez rze­czoznawcę z przedmiotowego zagadnienia.

2.9. W przypadku gdy Użytkownik uniemożliwia Gwaranto­wi lub PS wykonanie naprawy gwarancyjnej Urządzenia przez okres dłuższy niż 8 tygodni od dnia powiadomie­nia Użytkownika o gotowości do dokonania naprawy, w szczególności gdy Użytkownik nie udziela informacji nt. dogodnego terminu, w którym mogłaby mieć miej­sce naprawa gwarancyjna Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy i anulowania zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego zgłoszenia tej samej wady (traci uprawnie­nie gwarancyjne w zakresie tej wady). Odmowa wykona­nia naprawy z przyczyn opisanych w niniejszym punkcie nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Użytkowni­ka jakichkolwiek roszczeń względem Gwaranta lub PS.

2.10. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić odpowiedni i bezpieczny dostęp do Urządzenia na każdym etapie wykonywania naprawy gwarancyjnej. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem Urządzenia pokrywa Użyt­kownik. Prace związane z odłączeniem odpowiednich in­stalacji związanych z Urządzeniem wykonuje Użytkownik na swój koszt i ryzyko przed przystąpieniem do naprawy przez Gwaranta lub PS. Gwarant ma prawo odmówić wy­konania naprawy gwarancyjnej w przypadku, w którym Użytkownik nie zapewnił odpowiedniego i bezpieczne­go dostępu do Urządzenia. W takim przypadku Użytkow­nik nie jest uprawniony do ponownego zgłoszenia tej samej wady (traci uprawnienia gwarancyjne w zakresie tej wady). Odmowa dokonania naprawy gwarancyjnej, z przyczyn o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia Użytkownika do dochodzenia roszczeń od Gwaranta lub PS.

2.11. Usuwanie wad nieobjętych gwarancją odbywa się na warunkach pełnej odpłatności za dokonanie napra­wy. Ponadto, w przypadku bezpodstawnego wezwania Gwaranta lub PS do naprawy gwarancyjnej, kosztami zostanie obciążony Użytkownik.

2.12. Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione (zdemontowane) podczas naprawy gwarancyjnej Urzą­dzenia, stają się własnością Gwaranta. Gwarant lub PS od­biera te części od Użytkownika, wpisując o tym wzmian­kę do protokołu awarii.

 1. GWARANCYJNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE

3.1. Gwarancja na Urządzenie obowiązuje pod warunkiem dokonywania przez Użytkownika okresowych, płatnych przeglądów technicznych Urządzenia, wykonywanych wyłącznie przez PS lub Gwaranta. Przeglądy techniczne Urządzenia muszą odbywać się w następujących termi­nach:

a/ pierwszy przegląd techniczny w terminie do 12 mie­sięcy licząc od daty pierwszego uruchomienia Urządze­nia,

b/ drugi i kolejne przeglądy techniczne w terminie do 12 miesięcy licząc od daty ostatniego przeglądu technicz­nego.

3.2. Przeglądy techniczne, o których mowa powyżej są w ca­łości odpłatne, a ich koszty pokrywa Użytkownik.

3.3. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminów przeglą­dów spoczywa na Użytkowniku.

3.4. Wszystkie przeglądy techniczne powinny być odnoto­wane przez Gwaranta lub PS w Karcie Gwarancyjnej.

3.5. W przypadku zaniechania przez Użytkownika dokonania co najmniej jednego okresowego przeglądu gwarancyj­nego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, gwarancja przestaje obowiązywać ze skutkiem natych­miastowym.

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA

4.1. Gwarancja jakości nie obejmuje:

a/ braku prawidłowego działania lub uszkodzeń Urzą­dzenia, jeżeli stanowi to konsekwencję nieprawidłowego montażu, niezgodnego z instrukcją obsługi oraz instruk­cją instalacji,

b/ braku prawidłowego działania lub uszkodzeń Urzą­dzenia spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem Urządzenia, niedbałością użytkownika lub stosowaniem i użytkowaniem Urządzenia niezgodnie z instrukcją ob­sługi, albo przepisami bezpieczeństwa, jak również sto­sowaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),

c/ braku prawidłowego działania lub uszkodzeń Urzą­dzenia spowodowanego naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodziel­nie lub przez podmiot do tego nieuprawniony, przez któ­ry rozumie się w szczególności podmiot nie posiadający statusu Partnera Serwisowego,

d/ instalacji czynnika chłodniczego, jeżeli wykonał ją podmiot nie posiadający statusu Partnera Serwisowego oraz uszkodzeń Urządzenia, które powstały na skutek nie­właściwego wykonania instalacji czynnika chłodniczego,

e/ instalacji odprowadzania skroplin oraz uszkodzeń Urządzeń powstałych na skutek jej niewłaściwego wyko­nania,

f/ instalacji zasilania elektrycznego oraz uszkodzeń Urzą­dzenia powstałych na skutek jej niewłaściwego wykona­nia lub awarii,

g/ mechanicznego termicznego uszkodzenia Urządze­nia jeżeli jest ono spowodowane działaniem lub zanie­chaniem Użytkownika, polegającym na:

I/ niewłaściwym użytkowaniu, niezgodnym z zalecenia­mi instrukcji obsługi,

II/ niewłaściwej instalacji zasilania energetycznego i/lub zakłóceń jej funkcjonowania,

III/ transportu i/lub składowania, o ile czynności te doko­nał Użytkownik we własnym zakresie,

h/ czynności eksploatacyjnych należących do Użytkow­nika i wynikających z instrukcji obsługi Urządzenia, przez które rozumie się m.in.: regulację, sprawdzenie działania, korekta błędów obsługi lub programowanie ustawień,

i/ płatnych czynności konserwacyjnych,

j/ braku prawidłowego działania lub uszkodzenia Urządzenia powstałego na skutek: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych nie mających związku z działaniem Urządze­nia, korozji powstałej na skutek montażu w miejscu na­rażonym na oddziaływanie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, wojny, zamieszek i innych czynników ze­wnętrznych,

k/ uszkodzeń spowodowanych błędnym doborem Urządzenia,

l/ roszczeń Użytkownika z tytułu parametrów technicz­nych Urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podany­mi przez producenta.

4.2. Gwarant nie odpowiada wobec Użytkownika za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Urządzeniu. Gwarant po­nosi odpowiedzialność za wady fizyczne w wysokości wartości wadliwych części. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody spowodowane w skutek wystąpienia wady, w szczególności: utracone dobra, ob­rót, zysk, kary umowne poniesione przez Użytkownika, straty spowodowane przestojami Urządzenia w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód mająt­kowych (bezpośrednich i pośrednich) spowodowanych przestojem Urządzenia.

4.3. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i przeglądów technicznych wyłącznie przez Gwaranta lub PS.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane według wa­runków gwarancji obowiązujących w czasie sprzeda­ży Urządzenia.

5.2. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostar­czył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad nową, lub o tych samych lub nie zmiennych właściwościach, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

5.3. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłuże­niu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Użytkownik nie mógł z niej korzystać.

5.4. Gwarant oraz PS nie ponosi odpowiedzialności za ter­minowość usług gwarancyjnych, jeżeli jego działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi, nadzwyczajny­mi, zewnętrznymi i niezależnymi od Gwaranta lub PS okolicznościami o charakterze siły wyższej, przez którą rozumie się m.in. takie zdarzenia jak powodzie, trzęsienia ziemi, wojny, epidemie, ataki terrorystyczne, odgórne de­cyzje władz państwowych lub samorządowych oddzia­ływujące na działalność Gwaranta lub PS, w szczególno­ści ograniczające swobody obywatelskie czy swobodny przepływ towarów i usług, a także zjawiska o charakte­rze lokalnym, takie jak pożar, katastrofa drogowa, etc. W związku z zaistnieniem siły wyższej termin realizacji obowiązków gwarancyjnych wydłuża się o czas trwania siły wyższej.

5.5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika, wynikających z prze­pisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

5.6. Obecne warunki gwarancji dotyczą Urządzeń zakupio­nych po dniu 31.12.2020r.