Ogólne zasady gwarancji

WARUNKI GWARANCJI dla pomp ciepła KAISAI ARCTIC POWER

WARUNKI GWARANCJI dla pomp ciepła KAISAI ARCTIC POWER

v. 2023-03

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych urządzeń marki KAISAI ARCTIC POWER, (dalej: „Urządzenia”), zakupionych w sieci dystrybucyjnej Generalnego  Dystrybutora urządzeń marki KAISAI ARCTIC POWER w Polsce – firmy Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa.

Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnych Urządzeń marki KAISAI ARCTIC POWER, zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancji wykonuje Sprzedawca/Dystrybutor, który posiada aktualny status Autoryzowanego Partnera Serwisowego: wymieniony w Karcie Gwarancyjnej (dalej „Gwarant”). Obowiązki i prawa Gwaranta może wykonywać także inny Sprzedawca/Dystrybutor posiadający status Autoryzowanego Partnera Serwisowego, pod  warunkiem   przejęcia   odpowiedzialności   wynikającej z Karty Gwarancyjnej. Autoryzowany Partner  Serwisowy  (dalej: „APS”) – to Firma posiadająca ważny certyfikat APS wydany przez Generalnego Dystrybutora.

Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają dalsze postanowienia Karty Gwarancyjnej.

  1. OKRES GWARANCJI

1.1 Gwarancja na Urządzenia obejmuje bezpłatne części zamienne i robociznę w okresie 2 lat od daty sprzedaży Urządzenia, pod warunkiem łącznego spełnienia przez użytkownika Urządzenia wymogów określonych w rozdziale 3. niniejszej Karty Gwarancyjnej.

1.2 W pozostałych przypadkach gwarancja na urządzenia wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży Urządzenia.

  1. ZAKRES GWARANCJI

2.1. Gwarancją objęte są usterki Urządzenia spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi, wadami materiału lub wykonania, tkwiącymi bezpośrednio w części lub w samym Urządzeniu, powodując techniczną niesprawność Urządzenia.

2.2 Do wykonywania montażu, napraw gwarancyjnych i przeglądów technicznych Urządzeń uprawnione są wyłącznie podmioty mające status APS. Status APS wraz z ważnym certyfikatem wydanym przez Klima-Therm sp.z o.o. upoważnia podmiot do montażu,  napraw  gwarancyjnych i przeglądów technicznych urządzeń KAISAI ARCTIC POWER.

2.3 Przez naprawę    rozumie    się    wykonanie    czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości części wymienionych przy jednej naprawie.

2.4 Niniejsza gwarancja będzie respektowana przez Gwaranta po przedstawieniu przez Klienta:
a\ czytelnie i poprawnie wypełnionej (bez skreśleń, poprawek i uzupełnień) Karty Gwarancyjnej zawierającej: zestawienie Urządzeń | dane osoby będącej instalatorem/ uruchamiającym (APS) | dane i pieczęć Sprzedawcy | datę sprzedaży | nr faktury | datę pierwszego uruchomienia | protokół rozruchu (poświadczenie pierwszego uruchomienia) | poświadczenie dat płatnych przeglądów, dokonywanych przez APS przez okres trwania gwarancji, na zasadach określonych w rozdziale 3. Karty Gwarancyjnej,

b\ ważnego dowodu zakupu Urządzenia (faktura, rachunek, paragon) z datą sprzedaży zgodną z danymi umieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej,

c\ protokołu zdawczo-odbiorczego montażu i uruchomienia instalacji urządzenia,

d\ protokołu montażu i uruchomienia modułu KSM– zdalnego nadzoru serwisowego. Do poprawnego montażu modułu KSM wymagane zapewnienie Gwarantowi ciągłego zdalnego dostępu, poprzez sieć Internet, począwszy od chwili uruchomienia Modułu KSM poprzez cały okres trwania gwarancji na Urządzenie (w tym w okresie Gwarancji Przedłużonej) – w szczególności poprzez powstrzymanie się od działań polegających na dezaktywacji konta klienta (Użytkownika) przy jednoczesnym stałym utrzymywaniu łącza internetowego zapewniającego dostęp do Modułu,

2.5 Warunkiem wykonywania uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji jest terminowe dokonywanie przeglądów technicznych przez APS  na  zasadach  określonych w rozdziale , zgodnie z uzyskanym statusem.

2.6 Gwarant może odmówić nieodpłatnej naprawy Urządzenia w przypadku:
a\ stwierdzenia niezgodności danych  w dokumentach z danymi na Urządzeniu,

b\ naruszenia plomb,

c \naruszenia postanowień zawartych w Karcie

2.6 Wady ujawnione i zgłoszone w okresie trwania gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Gwaranta prawidłowego, pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu. Sposób usuwania wad w okresie trwania gwarancji każdorazowo określa Gwarant
2.7 W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, okres naprawy ulega przedłużeniu o czas potrzebny na ich sprowadzenie.

2.8 O wystąpieniu wady Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wady, powiadomić pisemnie lub mailowo Gwaranta. Prawidłowe powiadomienie o ujawnionych wadach musi każdorazowo zawierać:

a\ dane zgłaszającego (telefon, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej),

b\ nr karty gwarancyjnej,

c\ nr fabryczny Urządzenia, którego dotyczy zgłoszenie,

d\ data sprzedaży Urządzenia,

e\ opis wady Urządzenia,

f\ przedstawienie dowodów jednoznacznie potwierdzających realizację cyklicznych przeglądów technicznych, zgodnie z warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej, przez co rozumie się przede wszystkim wpis w Karcie Gwarancyjnej w tabeli „Adnotacje o czynnościach serwisowych dokonywanych przez APS”

g\ adres miejsca zamontowania urządzenia.

2.9 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawania Urządzenia w naprawie.

2.10 Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy stają się własnością gwaranta. Gwarant odbiera te części od Klienta, wpisując o tym wzmiankę do protokołu
2.11 W przypadku gdy Klient uniemożliwia Gwarantowi wykonanie naprawy gwarancyjnej Urządzenia przez okres dłuższy niż 8 tygodni od powiadomienia Klienta o gotowości do dokonania naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy i anulowania zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Klienta.

2.12 Odmowa wykonania naprawy z przyczyn opisanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczeń względem Gwaranta.

2.13 Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni i bezpieczny dostęp do Urządzenia, na każdym etapie wykonywania naprawy gwarancyjnej. W przypadku Urządzeń podwieszonych lub zainstalowanych na znacznych wysokościach, Gwarantowi powinien być zapewniony dostęp do Urządzenia bez wykorzystania urządzeń dźwigowych lub wysokościowych. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem Urządzenia pokrywa Klient. Prace związane z odłączeniem odpowiednich instalacji związanych z Urządzeniem leżą po stronie Klienta. Gwarant ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku, w którym Klient nie zapewnił odpowiedniego i bezpiecznego dostępu do Urządzenia. Odmowa dokonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia Klienta do dochodzenia roszczeń od Gwaranta.

2.14 Usuwanie wad nieobjętych gwarancją odbywa się na warunkach pełnej odpłatności za dokonanie naprawy. Po- nadto, w przypadku bezpodstawnego wezwania Gwaranta do naprawy gwarancyjnej, kosztami zostanie obciążony Klient, który dokonał bezpodstawnego zgłoszenia.

  1. GWARANCYJNE PRZEGLĄDY TECHNICZNE

3.1 Warunkiem  wykonywania    uprawnień    wynikających z gwarancji przez okres 2 lat, jest cykliczne dokonywanie, co najmniej dwa razy w roku, począwszy od daty sprzedaży Urządzenia, płatnych przeglądów technicznych  Urządzeń, przeprowadzanych wyłącznie  przez APS, potwierdzonych odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej. Obowiązek terminowego i cyklicznego, spełnienia tego warunku spoczywa na Kliencie.

3.2 Przeglądy techniczne muszą odbywać się przed sezonem letnim (w marcu, kwietniu lub maju) oraz przed sezonem zimowym (we wrześniu, październiku lub listopadzie). Okres pomiędzy następującymi po sobie przeglądami nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
3.3.W przypadkach uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń, APS w porozumieniu z Klientem wyznaczy dodatkowe obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter przeglądów obowiązkowych, warunkujących wykonywanie uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. W przypadku braku porozumienia decyzja APS w tym zakresie jest ostateczna.

3.4 Przeglądy techniczne przeprowadzane przez APS są w całości odpłatne, a ich koszt pokrywa Klient.
3.5 Klient jest zobowiązany zapewnić odpowiedni  dostęp do Urządzenia, w trakcie wykonywania przeglądu technicznego. Wszelkie koszy związane z udostępnieniem Urządzenia pokrywa Klient. Punkt 2.14 Karty Gwarancyjnej stosuje się odpowiednio.
3.6 W przypadku zaniechania przez Klienta dokonania co naj- mniej jednego okresowego przeglądu gwarancyjnego, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, gwarancja przestaje obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

  1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA

4.1 Gwarancją nie są objęte:

a\  części Urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, bezpieczniki ),

b\uszkodzenia Urządzeń wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w  szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),

c\ mechaniczne uszkodzenia Urządzeń i wywołane nimi wady,
d\ wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej),

e\ usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego nieuprawniony,

f\ czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie,

g\ usterki spowodowane błędnym doborem Urządzenia,
h\ usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym montażem Urządzenia,

i\ produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunięto lub zatarto.

4.2 Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw i przeglądów wyłącznie przez APS

4.3 Gwarancja nie obejmuje roszczeń Klienta z tytułu parametrów technicznych Urządzenia, o ile są zgodne z informacjami podanymi przez producenta.

4.4 Gwarant nie odpowiada wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady tkwiące w Urządzeniu. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne w wysokości wartości wadliwych części. Gwarant nie odpowiada za jakiekolwiek dalsze szkody, utratę zysków, kary umowne poniesione przez Klienta, straty spowodowane przestojami Urządzenia w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkody majątkowe (bezpośrednie i pośrednie) spowodowane przestojem Urządzenia.

4.5 Decyzja APS w zakresie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego jest decyzją ostateczną.

4.6 APS oraz przedstawiciele, którzy  sprzedali  Urządzenia, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli ich działalność zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane według warunków gwarancji obowiązujących w czasie sprzedaży Urządzenia.

5.2 Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień  Klienta,  będącego  konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy

5.3 Niniejsza gwarancja dotyczy urządzeń zakupionych po 01-04-2023