Oferty pracy

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy, zespół naszych Pracowników stale się powiększa. Sprawdź kogo aktualnie poszukujemy.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych KLIMA THERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ostrobramska 101 a Warszawa
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie:
  1. Art. 6, ust 1, lit c RODO – spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, czyli art. 221 Kodeksu pracy
  2. Art. 6, ust 1, lit b RODO – dane osobowe niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. Art. 6, ust 1, lit a RODO – zgoda osoby za przechowywanie CV w celu wykorzystania danych osobowych w przyszłych rekrutacjach
 1. Dołączenie do CV zdjęcia, jak również podanie  w CV większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym  zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.
 3. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
 4. Mają Państwo prawo do: 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) usunięcia danych osobowych; 5) cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody; 6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.